12.03.2020, 11:57, Elka Systemy Informatyczne

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

 w dniu 24-04-2020 r.
 w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Plac Słowiański 2, 65-069 ZIelona Góra w sali nr  202, odbędzie się

pierwsza licytacja

o godz. 10.00
nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działki nr 541/10 i nr 555/1 o pow. 11,42 ha  położonej w Drągowinie, gmina Nowogród Bobrzański, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00100303/1, będącej  własnością dłużnika: Pawła Kopani.
Suma oszacowania wynosi 438 600,00 zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 328 950,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 860,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

o godz. 10.20
nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działki nr 455/1, 187, 191/2  o pow. 7,34 ha  położonej w Drągowinie, gmina Nowogród Bobrzański, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00045431/3, będącej  własnością dłużnika: Pawła Kopani.
Suma oszacowania wynosi 276 800,00 zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 207 600,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
27 680,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

o godz. 10.40
nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 501  o pow. 0,70 ha  położonej w Drągowinie, gmina Nowogród Bobrzański, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00025135/2, będącej  własnością dłużnika: Pawła Kopani.
Suma oszacowania wynosi 28 200,00 zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 150,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
2820,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


o godz. 11.00
nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 506  o pow. 0,59 ha  położonej w Drągowinie, gmina Nowogród Bobrzański, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00105700/9, będącej  własnością dłużnika: Pawła Kopani.
Suma oszacowania wynosi 23 800,00 zł.
Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 850,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2380,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903.Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomośc w dni powszednie od godz. 10.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze akta postępowania egzekucyjnego Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy

Magdalena Stefaniszyn