12.03.2020, 12:00, Elka Systemy Informatyczne

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Magdalena Stefaniszyn na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 08-05-2020 r. o godz. 12:30

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem Zielona Góra, Plac Słowiański 2, 65-069 ZIelona Góra w sali nr  202, odbędzie się
pierwsza licytacja
dwóch nieruchomości lokalowych:

nieruchomości  stanowiącej lokal użytkowy o pow. 9,90 m.kw. zlokalizowany na I piętrze w budynku o nr 19  położonej: 65-001 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a, dla której  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 109967  [NKW ZG1E/00109967/6] wraz z udziałem w wysokości 990/2140 w nieruchomości wspólnej (budynek hali przemysłowej i budynki magazynowo - warsztatowe, budynek biurowo - socjalny) i udziałem w wysokości 990/2140 w nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 120/54 (powierzchnia działki 11 486 m.kw.),dla nieruchomości gruntowej urządzona jest księga wieczysta KW 75525 ZG1E/00075525/8. Wartość nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie oznaczonej KW ZG1E/00109967/6 wynosi 6 551 600,00 zł, w tym wartość udziału w gruncie 975 200,00 zł, wartość lokalu i części wspólnych w budynkach wynosi 5 576 400,00 zł,

nieruchomości  stanowiącej lokal użytkowy o pow. 11,5 m.kw. zlokalizowany na I piętrze w budynku o nr 19  położonej: 65-001 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a, dla której  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 109968  [NKW ZG1E/00109968/3] wraz z udziałem w wysokości 1150/2140 w nieruchomości wspólnej (budynek hali przemysłowej, budynki magazynowo - warsztatowe, budynek biurowo- socjalny) i udziałem w wysokości 1150/2140 w nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 120/54 (powierzchnia działki 11 486 m.kw.). Dla nieruchomości grntowej urządzona jest księga wieczysta KW75525 ZG1E/00075525/8. Wartość nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i gruncie oznaczonej KW ZG1E/001099683 wynosi 7 610 400,00 zł, w tym wartość udziału w gruncie 1 132 800,00 zł, wartość lokalu i części wspólnych w budynkach wynosi 6 477 600,00zł. Nieruchomości sprzedawane są w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko Sulechowska Park Sp. z o.o. s.k.a. przed zmianą nazwy Landex Spółka z o.o. s.k.a. obecnie właścicielem nieruchomości lokalowych jest BETA SPV1 Spółka z o.o.
Suma oszacowania obu nieruchomości łącznie wynosi 14 162 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 621 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 416 200,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 24 1020 5402 0000 0202 0237 6903. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: IX Co 3895/15).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 Komornik Sądowy
Magdalena Stefaniszyn